• Zaloguj
 • Regulamin zakupów w aplikacji mobilnej VetiApp oraz na stronie internetowej www.panel.veticover.pl

  I. Definicje.

  § 1

  W niniejszym regulaminie sklepu VetiApp, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

  a. „Sprzedawca” – PPWET S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Macieja Płażyńskiego 38, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000809737, dla którego akta rejestrowe pod tym numerem prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6312687429, REGON: 384264780, E-mail: biuro@veticover.pl, Tel: (+48) 12 333 71 71

  b. „Sklep” – sklep w aplikacji mobilnej znajdujący się na stronie internetowej http://www.panel.veticover.pl oraz jej podstronach,

  c. „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,

  d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

  e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  II. Postanowienia ogólne.

  § 2

  Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie oraz zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

  § 3

  Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

  § 4

  1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

  2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.

  § 5

  1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.

  2. Założenie Konta w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto w Sklepie.

  III. Założenie Konta.

  § 6

  Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

  § 7

  1. Zawarcie umowy o założenie Konta w Sklepie jest możliwe w toku składania pierwszego zamówienia. Wyświetlany w toku składania zamówienia formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

  2. W formularzu rejestracyjnym należy podać: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.

  3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

  4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu, polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prawidłowym świadczeniem usług objętych Regulaminem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

  5. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

  6. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz polityka prywatności.

  7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 18 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

  § 8

  Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

  IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

  § 9

  1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Konta.

  2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

  § 10

  1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wybór produktu z katalogu, a następnie kliknięcie ikony „Do koszyka” wyświetlanej na wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

  2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

  3. Na tym etapie Klient ma możliwość skorzystania z kuponów rabatowych. Pod koszykiem zostanie wskazana informacja o koszcie dostawy. Po skorzystaniu z kuponu kwota do zapłaty zostanie zaktualizowana. Zostanie do niej dodana również opłata za dostawę. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, i ewentualnym skorzystaniu z kuponu rabatowego, należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.

  4. Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny, o którym mowa w § 7. Zalogowani klienci, posiadający już Konto, mogą na tym etapie zaktualizować swoje dane.

  5. Następnie należy wybrać sposób płatności. Wyświetlone pod formularzem towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz koszt dostawy i płatności stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.

  6. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

  7. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą.

  8. Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie, przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

  § 11

  1. Zamówione towary dostarczane są przesyłką kurierską. Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia innych sposobów dostawy do wyboru przez Klienta.

  2. Wyboru sposobu płatności Klient dokonuje spośród następujących: płatność kartą ,przelew internetowy, płatność za pobraniem u kuriera

  3. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

  4. Szczegółowa informacja o sposobach płatności oraz dostawy towarów oraz ich kosztach są dostępne w zakładce „Dostawa i płatności”.

  § 12

  Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

  § 13

  Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:

  • Akceptacji płatności kartą,

  · przy płatności szybkim przelewem internetowym – po otrzymaniu z systemy operatora płatności informacji o jej realizacji.

  • Wybraniu sposobu płatności: ‘Płatność za pobraniem’

  § 14

  Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

  V. Zwroty i reklamacje.

  § 15

  1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  8. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  § 16

  1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

  2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: biuro@veticover.pl lub telefonicznie, bądź w innej formie.

  3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

  4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

  VI. Czas trwania umowy o założenie Konta.

  § 17

  Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

  § 18

  1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres biuro@veticover.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

  2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:

  a. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,

  b. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym.

  W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

  VII. Postanowienia końcowe.

  § 19

  Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.